Tiedote 1/2020
(6.3.2020)

KYT2022 -ohjelman johtoryhmän kokous 1/2020 pidettiin 24.2.2020. Kokouksen alussa Susanna Salminen Paatero esitteli DEMONI hanke-projektia johtoryhmälle sekä Silja Häkkinen KÄRÄHDE projektia.  

DEMONI - DEcommisioning Material characterizatiON and final dIsposal studies Hanke liittyy mm. käytöstäpoistojätteiden aktiivisuuksien mittauksiin ja on VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteisprojekti. VTT:llä määritellään helposti haihtuvia nuklideja ja Helsingissä muita. Gradutyöntekijä tekee kokeita sekä VTT:llä ja yliopistolla. Lisäksi projektissa tutkitaan säteilytetyn betonin mekaanisia ominaisuuksia, tehdään liuotuskokeita aktiivisella/inaktiivisella betonilla sekä tutkitaan teräsnäytteiden radionuklidien liukenemista loppusijoitustilan pohjavesiolosuhteissa. Kokeiden jälkeen teräspaloja on tarkoitus jatkotutkia VTT:llä mikroskoopeilla.  

KÄRÄHDE - Käytetyn polttoaineen karakterisaatio ja lähdetermi Hankkeessa halutaan tutkia epävarmuuksien vaikutusta käytetyn polttoaineen ominaisuuksiin kuten lähdetermiin. Projektissa työkaluna käytetään VTT:llä kehitettyä Serpent -ohjelmaa. Laskut tehdään pääasiassa polttoainenipputasolla äärettömässä hilassa. Malleihin tarvitaan dataa ydinvakiokirjastoista sekä hajoamiskirjastoista. Nuklidien inventaarit riippuen ydinvakiokirjastosta voivat poiketa toisistaan merkittävästi, joten kirjaston valinta vaikuttaa tuloksiin. Hankkeessa on tutkittu mm. hajoamislämpöjä kun palamavakiota muutetaan ja niiden epävarmuuksia sekä eri nuklidien epävarmuuksia. Laskuja on tehty VVER -nipulle ja jatkossa tehdään BWR -nipulle. Lisäksi projektissa tutkitaan syöttöparametrien valinnan vaikutusta epävarmuuksiin, reaktorin käyttöhistorian epävarmuuksia, polttoainemateriaalien epäpuhtauksia sekä polttoaineen tyyppiä ja palamaa. Projektissa on osallistuttu myös erilaisiin benchmark -laskuihin.  

Muuten kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
  • TEM on antanut vuoden 2020 hankekokonaisuuden rahoitusesityksen VYR:ille 24.2.2020 ja VYR tekee rahoituspäätökset 10.3. TEM:n rahoitusesitys on joulukuussa annetun johtoryhmän suosituksen mukainen.
  • Uusi yhdistetty tutkimusohjelma käynnistyy vuonna 2023 ja sen suunnitteluryhmä aloittaa toimintansa vuonna 2021. Ensimmäinen haku aukeaa syksyllä 2022.
  • OECD/NEA:n jätekomiteaan on nimetty VTT:n Suvi Karvonen Kari Rasilaisen tilalle.